Alvøen

Tekniske og industrielle kulturminner

Alvøen
Alvøen på Laksevåg
Kontakt Vestlandske kunstindustr

Tlf: 55 32 51 08
Tlf: Alvø: 55 93 18
Faks: 55 31 74 55

post@vk.museum.no
Sjå heimesida

Opningstider:

  Sjå og andre minne knytt til temaet Tekstil  

På Alvøen låg eit gamalt og særeige industrimiljø med ei rekkje fabrikker i full produksjon frå tidleg på 1800-talet På Alvøen var det olje- og papirmølle, krutverk, kornmølle og bakeri. I 1825 tok Hans B. Fasmer over drifta og hans etterfølgjer Henrik J. Fasmer spesialiserte seg etter kvart på papirproduksjon.

Krutkverna frå 1626 gjorde Alvøen kjend, og industriplassen blei ikkje mindre kjend etter to eksplosjonar; ein i 1851, og den neste i 1852. Etter desse ulykkene fekk krutkverna ny lokalitet lengre unna resten av industriområdet.

Det var papiret som var og er varemerket til Alvøen. Papirfabrikken er den eldste i landet, den blei etablert i 1797. Kvaliteten var svært god, og prisen var tilsvarande høg. Det som er morosamt med dette papiret er at det ikkje berre blei produsert på cellulose; det beste papiret var klutepapir. Det vil seie at papiret var produsert av tekstil.

Alvøen sitt papir blei i alle år brukt av Norges Bank til å trykke pengesetlar av. Denne ordninga varte ved heilt til Alvøen la ned produksjonen i 1981. Alvøenpapiret som vi nyttar i dag, det fine, gulna papiret, er basert på råvarer frå Nederland.

Det som framleis står av fabrikklokala er i dag nytta til kontorer og anna verksemd. Men heile bustadområdet er eit musumsmiljø, med små idylliske arbeiderbustader og ikkje minst det staselege direktørhuset. Eigedomen blei opna som museum i 1983, med Vestlandske Kunstindustrimuseum som driftsansvarleg. Formålet er å ta vare på bygningane, samlingane og eigedomen som kulturminne. inkludert i dette er kunstgjenstandar, antikke møblar, ein boksamling som går attende til 1600-talet, sølv og porselen. Diverre har det i liten grad vore på tale å verne om sjølve produksjonsområdene.

Innsende kommentarar:

Malvin Eliassen, malvin.eliassen@trollfjord.no
Jeg hadde min oppvekst i Alvøen og mine foreldre hadde sitt arbeid ved papirfabrikken. Jeg ser at det nå er smoltanlegg ved den gamle fabrikken. Allerede i 1963/1964 ble det startet et ørretoppdrett ved Kongshavn i lokalitetene til den gamle limfabrikken som lå like ved stedet der Roxnes ble strandet etter havariet i Vatlestraumen. Oppdrettet var et pioneranlegg med ekspertise fra akvariet i Bergen. Kunnskapene om oppdrett var likevel mangelfull og anlegget gikk konkurs ganske fort. Slik jeg husker det var årsaken stor dødelighet blandt fisken begrunnet med at fisken ikke kom til ferskvann da den skulle gyte og dette medførte sykdom og store tap. Jeg kan også nevne at da jeg søkte praksisplass ved papirfabrikken i 1965 med tanke på teknisk utdannelse fikk jeg avslag med den begrunnelse at de som fikk arbeid der normalt ble værende der til pensjonistalder og at det året jeg trengte på langt nær var et ønsket arbeidsforhold. Alvøen var et godt sted å vokse opp og mangen ungdommer fra stedet fikk sommerarbeid ved Fasmers parkanlegg og gartneri i sommerferiene. I matpausen fikk vi surmelk av fru Fasmer. Surmelken var laget av melk fra familiens eget gardsbruk ikke langt fra Alvøen Hovedgård.
22.3.2006
Torunn, får du ikke
vil bare at det skal komme med hvem som jobbet på alvøen rundt 1800-tallet!!
21.4.2008

Dette meiner eg:

Namn:
Epost:
Hør nå
her:


Arbeiderbustadene på Alvøen er vakre og idylliske, men dette er ikkje noko for ein tre-borns familie av i dag.


Henrik J.Fasmer.


Alvøen fabrikkanlegg. No er det kontorar og smoltanlegg her.


Desse møllesteinane har kanskje vore i bruk i papirproduksjonen. Alle foto: Histos

   

Prosjektet er eit samarbeid mellom Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum
og Museumssenteret i Salhus